Zaufanie a infrastruktura teleinformatyczna

0

Firma EMC zaprezentowała wyniki niezależnego badania, które przedstawiło nowe dane dotyczące strategii i infrastruktur informatycznych wdrażanych przez przedsiębiorstwa i organizacje rządowe na całym świecie.

Wyniki badania pokazały zaskakujący brak poczucia pewności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na całym świecie. Związane jest to z brakiem przekonania o możliwości zagwarantowania ciągłej dostępności i zaawansowanego bezpieczeństwa infrastruktur informatycznych oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Niższy poziom inwestycji w tych kluczowych obszarach zmniejsza odporność infrastruktury informatycznej na nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa czy utratę danych oraz zdolność infrastruktury do szybkiego odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu.

Ankieta Global IT Trust Curve przeprowadzona przez niezależną firmę badania rynku, Vanson Bourne, obejmowała 3200 wywiadów przeprowadzonych w 16 krajach i obejmujących 10 sektorów branżowych.

Chiny osiągnęły najwyższą ocenę w rankingu dojrzałości. Osoby podejmujące decyzje związane z informatyką w chińskich przedsiębiorstwach i instytucjach zgłosiły wdrożenie największej liczby nowoczesnych technologii z zakresu ciągłej dostępności, zaawansowanych zabezpieczeń oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Drugie miejsce pod względem dojrzałości w ankiecie IT Trust Curve zajęły Stany Zjednoczone. Trzy z czterech krajów uznanych za najbardziej dojrzałe — Chiny, RPA i Brazylia — to kraje BRICS, co podkreśla znaczenie szybkich i intensywnych inwestycji technologicznych jako środka pozwalającego umocnić pozycję kraju na świecie. Ostatnie miejsce wśród 16 krajów, które objęła ankieta IT Trust Curve, zajmuje Japonia.

Najważniejsze wnioski:

• Niski poziom dojrzałości:

– Ponad połowa (57%) respondentów mieści się w kategoriach niższej dojrzałości, natomiast tylko 8% plasuje się w kategorii liderów.
– Im wyższa pozycja przedsiębiorstwa na krzywej dojrzałości, tym większe prawdopodobieństwo, że wdrożono już w nim więcej nowoczesnych, strategicznych technologii, takich jak systemy analizy wielkich zbiorów danych.

Brak zaufania do infrastruktur technologicznych:

– Niemal połowa (45%) respondentów na całym świecie wskazuje, że zdaniem kadry zarządzającej nie ma ona wystarczających możliwości aby zapewnić dostępność, bezpieczeństwo oraz obsługę kopii zapasowych.
– W przypadku pytania o poziomy zaufania kadry zarządzającej, rozkład procentowy odpowiedzi respondentów na poszczególnych poziomach dojrzałości, wskazujących, że ich dyrekcja wierzy w dostateczne przygotowanie przedsiębiorstwa pod względem dostępności, bezpieczeństwa i obsługi kopii zapasowych, kształtował się następująco: Laggard — opieszali (39%), Evaluator — oceniający (51%), Adopter — wdrażający (65%) oraz Leader — liderzy (81%)
– W Japonii wystąpił najniższy wskaźnik respondentów wskazujących, że ich kadra zarządzająca ma zaufanie do tych aspektów infrastruktury informatycznej (31%); natomiast w Niemczech współczynnik ten był najwyższy (66%).
– 19% (niemal jeden na pięciu) respondentów na całym świecie wskazuje na ogólny brak zaufania do posiadanej infrastruktury technologicznej.


Występują istotne rozbieżności w sposobie postrzegania niezbędnych udoskonaleń przez działy informatyki i biznesu:

– 70% osób podejmujących decyzje informatyczne uważa działy informatyki za czynnik motywujący do tworzenia przyszłej bezpiecznej i odpornej infrastruktury; jednak w przypadku osób podejmujących decyzje biznesowe odpowiadających na to samo pytanie wartość ta spada do 50%.
– Podobne rozbieżności występują w postrzeganiu bezpieczeństwa. 27% respondentów z działów informatycznych zgłasza, że w ciągu ubiegłych 12 miesięcy mieli do czynienia z naruszeniem bezpieczeństwa danych, tymczasem w przypadku osób podejmujących decyzje biznesowe ten współczynnik wynosi tylko 19% w skali świata. Oznacza to, że działy biznesowe nie mają świadomości występowania wszystkich zdarzeń informatycznych, które mogą wpływać na ich działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwa i instytucje o wyższym poziomie dojrzałości mogą uniknąć zdarzeń zakłócających działalność, a w przypadku wystąpienia takiego incydentu — szybciej odzyskiwać sprawność działania i w mniejszym stopniu odczuwać jego konsekwencje. Na przykład, w skali całego świata:

– 53% przedsiębiorstw z segmentu liderów w badaniu IT Trust Curve podaje, że czas odtwarzania danych dla aplikacji o newralgicznym znaczeniu utrzymuje się na poziomie kilku minut lub niższym. Na pozostałych poziomach dojrzałości współczynnik ten spada do 27%.
– 76% firm z segmentu liderów uważa, że w każdym przypadku będą w stanie odtworzyć 100% utraconych danych; natomiast w segmencie o najniższej dojrzałości współczynnik ten wynosi tylko 44%.
– W ciągu ubiegłych 12 miesięcy przedsiębiorstwa w segmencie o najniższej dojrzałości („Laggard” — opieszałe) straciły 1,5 razy więcej pieniędzy w wyniku przestojów niż firmy z sektora o najwyższej dojrzałości (liderzy).
– Największe koszty wygenerowały przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Respondenci zgłaszali roczne straty finansowe spowodowane naruszeniami bezpieczeństwa na poziomie 860 273 USD. Straty z tytułu utraty danych i przestojów wynosiły odpowiednio 585 892 USD i 497 037 USD.

Nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa i utraty danych:

– 61% respondentów w ciągu ubiegłych 12 miesięcy miało do czynienia przynajmniej z jednym z następujących przypadków: nieplanowany przestój (37%), naruszenie bezpieczeństwa (23%) lub utrata danych (29%).
– Wśród przedsiębiorstw, które w ciągu 12 ubiegłych miesięcy doświadczyły przynajmniej jednego z powyższych zdarzeń, najważniejsze skutki to: spadek produktywności pracowników (45%), utrata przychodów (39%), utrata zaufania/lojalności klientów (32%) oraz utrata możliwości osiągnięcia dodatkowych korzyści ekonomicznych (27%).

– Jako główną przeszkodę we wdrażaniu rozwiązań zapewniających ciągłą dostępność, zaawansowane bezpieczeństwo i zintegrowaną obsługę kopii zapasowych wymieniano ograniczenia budżetowe (52%). Kolejne miejsca w pierwszej czwórce zajmowały: nadmierne obciążenie (35%), złe planowanie (33%) oraz wiedza i umiejętności (32%). Chiny były jedynym krajem, który nie wymienił budżetu jako głównej przeszkody.

Najważniejsze problemy z zakresu bezpieczeństwa, wskazywane przez wszystkich respondentów, to dostęp do aplikacji osób niepowołanych (43%) i ochrona dóbr intelektualnych (42%), co pokazuje potrzebę wdrożenia zaawansowanych technologii i modeli opartych na inteligentnej analizie:

– Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu polegają na narzędziach „prewencyjnych”; ponad 80% respondentów wymieniło systemy antywirusowe i zapory jako dwa najpopularniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.
– Tylko 18% przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management), a jeszcze mniej (11%) zastosowało narzędzia GRC (Governance Risk and Compliance). Są to rozwiązania udostępniające funkcje monitorowania i reagowania, które pozwalają na ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami.

W sektorach przemysłowych podlegających regulacjom prawnym na całym świecie widoczny jest proporcjonalnie wyższy poziom dojrzałości:

– Oprócz sektora informatycznego i technologicznego (3 pozycja), pozostałe cztery miejsca w pierwszej piątce sektorów o największej dojrzałości na świecie zajmują: sektor usług finansowych (1 miejsce), sektor nauk przyrodniczych (2 miejsce), opieka zdrowotna (4 miejsce) i sektor publiczny (5 miejsce). Wszystkie podlegają ścisłym regulacjom prawnym.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ