Regulamin konkursu innovaphone

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu zwanym dalej Konkursem jest ITFocus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476007, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych, posiadająca NIP 113-287-40-44 oraz REGON: 146889090 działającym na zlecenie:
  innovaphone AG z siedzibą w Sindelfingen, Böblinger Str. 76, D-71065 Sindelfingen, posiadająca identyfikator VAT: DE186790876 (dalej Partner)
 2. Konkurs organizowany jest w celu promocji tematyki związanej z wykorzystaniem technologii Veeam Software GmBH.
 3. Konkurs trwa od 05.06.2018 roku do 20.06.2018 roku.
 4. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: ITFocus.pl (dalej Serwis Internetowy).
 5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Tytułu XXXVI Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. Z 2014 r., poz. 121ze zm.), Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 7. Regulamin Konkursu stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowanie w organizację lub przeprowadzenie Konkursu a także pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego) Organizatora oraz Partnera, jak również członkowie najbliższej rodziny w/w osób tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w nimi w stosunku przysposobienia lub pozostające pod ich opieką.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w trakcie trwania Konkursu:
  1. a) udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
  2. b) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Partnera danych osobowych w celach marketingowych;
  3. c) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnera informacji handlowych drogą elektroniczna;
  4. d) zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora;
  5. e) zaakceptować zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie;
 1. Osoby które nie dokonają zgłoszenia do Konkursu zgodnie z pkt 3 lit. a) – e) powyżej, nie są Uczestnikami Konkursu i nie maja prawa do ubiegania się o wręczenie nagrody przyznawanej w Konkursie.
 2. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Uczestnika, podanego w trakcie rejestracji w konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałej zmianie Organizatora, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail konkurs@itfocus.pl.
 3. Jeden uczestnik może dokonać jednokrotnego zgłoszenia do Konkursu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, zgłoszenie się Uczestnika do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego zapisy.

§ 3 Komisja Konkursowa

 1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator wraz z Partnerem powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”) złożoną z przedstawicieli Organizatora i Partnera.
 2. Przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu (kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia) Komisja oceniać będzie odpowiedzi na pytania konkursowe, biorąc pod uwagę poprawność, a także oryginalność i kreatywność udzielonych przez Uczestników odpowiedzi.

§ 4 Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie wyłoniony zostanie 1 Zwycięzca Konkursu, który udzieli najlepszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
 2. Nagrodą przeznaczoną dla Zwycięzcy Konkursu jest:
  1. Grill ogrodowy Weber 1321004 Compact Kettle, o wartości 700 zł brutto;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody przyznanej zgodnie z Regulaminem na nagrodę tego samego rodzaju, o zbliżonej jakości, funkcjonalności oraz wartości nie mniejszej niż Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę.

§ 5 Przyznanie nagród

 1. 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie na stronie Serwisu Internetowego imion oraz nazwisk Zwycięzców nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny na podany numer telefonu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu prześle na adres poczty elektronicznej Zwycięzcy formularz protokołu odbioru nagrody.
 4. Przekazanie Nagrody Zwycięzcy nastąpi w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,
 5. Warunkiem niezbędnym do odebrania przez Zwycięzcę przyznanej Nagrody jest doręczenie Organizatorowi przez Zwycięzcę prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru Nagrody i złożenie oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu;
 6. Nieodebrana przez Zwycięzcę Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej w Konkursie nagrody na rzecz innej osoby.
 9. Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

§ 6 Podatek od nagród

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. Z 2012 r, poz.361 ze zm.) nagroda w Konkursie o wartości nieprzekraczającej 760zł jest wolna od podatku dochodowego.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych w Konkursie, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych Partnerowi w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla: prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych
 5. Organizator informuje o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych osobowych, a także o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 6. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Konkursie i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu powinien wysłać stosowną informacji na adres e-mail konkurs@itfocus.pl, podając wszystkie niezbędne dane pozwalające na jego identyfikację. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w Konkursie, wręczenia nagrody i korespondencji związanej z Konkursem wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie, jeżeli zostanie Zwycięzcą Konkursu, jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w której mieszka, zgodnie z przekazanymi Organizatorowi danymi.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania na adresy poczty elektronicznej podane przez osoby zgłaszające chęć otrzymywania wszelkich treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Organizatora jak i Partnera.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidywaną przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Złożenie reklamacji dopuszczalne jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika składającego reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej przesłanej listem, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

§ 9 Informacje dodatkowe

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu co do wykluczenia. Sprzeciw w tym zakresie powinien zostać złożony zgodnie z zasadami właściwymi dla postępowania reklamacyjnego opisanego w § 8 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim powiadomieniu Uczestników o planowanej zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana przez Organizatora na podane przez Uczestników adresy poczty elektronicznej. Brak złożenia sprzeciwu przez Uczestnika, w terminie 7 dni od powiadomienia go o zakresie zmian Regulaminu, oznacza akceptację przez Uczestnika nowej treści Regulaminu.
 3. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Konkursu posługiwać się podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.