Polska chmura rośnie

0

Sprzedaż oprogramowania w modelu cloud computing w Polsce w 2011 r. wzrosła o ok. 40%. Korzystna sytuacja na rynku będzie się utrzymywała również w kolejnych latach. Zdaniem największych polskich dostawców IT, na rozwój rynku cloud, oprócz poszukiwania oszczędności przez klientów końcowych, wpływa między innymi wzrost popularności mobilnego internetu i aplikacji mobilnych.

W swoim najnowszym raporcie zatytułowanym „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016” firma badawcza PMR szacuje wzrost polskiego rynku SaaS, wykorzystującego model przetwarzania danych w chmurze, w 2011 r. na 41%. W najbliższych pięciu latach skumulowana roczna stopa wzrostu rynku cloud computing w Polsce ukształtuje się na poziomie powyżej 47%. W efekcie, w 2013 r. rynek po raz pierwszy przekroczy granicę 200 mln zł.

Według raportu PMR, wysoka stopa wzrostowa rynku jest efektem z jednej strony początkowej fazy jego rozwoju, z drugiej – istnienia sprzyjających warunków dla rozwoju tego modelu w Polsce. Uwarunkowania te dotyczą trzech obszarów: technologicznego (kwestie związane z bezpieczeństwem danych, penetracja technologii wirtualizacji w kraju, rozwinięta oferta centrów danych, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, rosnąca liczba danych w obiegu), finansowego (obniżanie kosztów, wpływ kryzysu finansowego, zwrot z już dokonanych inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, cechy samego modelu cloud computing) oraz regulacji prawnych. Według wstępnych wyników badania przeprowadzonego przez PMR na przełomie kwietnia i maja 2012 r. wśród największych polskich firm działających w branży IT, najczęściej wymienianym przez respondentów czynnikiem posiadającym największy wpływ na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce są potencjalne oszczędności uzyskiwane w związku z korzystaniem z tego modelu. Prawie co trzeci uczestnik badania wymieniał właśnie ten czynnik jako najważniejszy.Istotne znaczenie, według respondentów (29% wskazań), ma również rozwój mobilnej transmisji danych i, co za tym idzie, aplikacji mobilnych. Blisko co piąty badany wymieniał z kolei względy bezpieczeństwa. Jest to najważniejszy czynnik, który w sposób negatywny oddziałuje na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce. Na kolejnym miejscu uplasowała się coraz większa ilość danych przetwarzanych w polskich firmach i związana z tym konieczność ich składowania (10%). Czynnikami w najmniejszym stopniu oddziałującymi na rozwój rynku są istniejące regulacje prawne oraz stan sieci internetowych w kraju, odpowiednio 7% i 5%.

Wykorzystywanie cloud computing w firmach dużych oraz MŚP – znaczące różnice

Rozwój usług cloud computing w Polsce nie przebiega w taki sam sposób w segmencie firm dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Firmy duże w głównej mierze korzystają z rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Innym powodem korzystania z takich rozwiązań jest również specyfika działania danej firmy zakładająca określoną sezonowość w wykorzystywaniu zasobów IT. Dzięki zastosowaniu rozwiązań cloud computing, możliwe jest elastyczne sterowanie infrastrukturą IT i przez to, obniżenie kosztów na nią ponoszonych. Z kolei do korzystania z cloud computingu w modelu chmury publicznej duże firmy oddają głównie procesy miękkie (np. procesy HR związane z systemem szkolenia, motywacji czy urlopów) oraz peryferyjne (procesy niezwiązane z działalnością podstawową danego podmiotu).

Segment MŚP jest naturalnym odbiorcą rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu, firmy MŚP zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość ich rozłożenia w czasie. Część przedsiębiorstw z tego sektora zwraca się w stronę cloud computing także z powodu uzyskiwanych korzyści biznesowych i dostępnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby, z powodu wysokich kosztów, dla danej firmy nieosiągalne. Wykorzystywanie bowiem tych samych rozwiązań w modelu aplikacji eliminuje znaczne wydatki na inwestycje w infrastrukturę, ale też ogranicza czas niezbędny do ich wdrożenia. W segmencie MŚP wyższe zainteresowanie rozwiązaniami cloud computing przejawiają podmioty dopiero wchodzące na rynek, a co istotne, inwestycje w rozwiązania w chmurze nierzadko są pierwszymi inwestycjami IT w tych firmach. Jeśli natomiast chodzi o rozwiązania chmury prywatnej, to firmy z tego sektora korzystają z nich w ograniczony sposób. Jest to spowodowane nie tylko koniecznością ponoszenia znacznych wydatków na rozwój systemów niezbędnych dla funkcjonowania takich rozwiązań, ale także trudną do uzyskania przez takie przedsiębiorstwa ekonomią skali.
Jako że usługi cloud computing na polskim rynku dopiero się rozwijają, dostawcy kładący w swojej ofercie równy nacisk na ich rozwój w modelu chmury prywatnej i publicznej nadal są rzadkością. Podział rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce na dwa wyraźne segmenty spowodował również większe skupienie się poszczególnych dostawców na jednym z nich. Pierwsza grupa dostawców postawiła na oferowanie usług chmury prywatnej lub jej budowę, podczas gdy druga grupa zaczęła oferować usługi chmury publicznej, najczęściej w modelu IaaS oraz SaaS.

Zoran Vučković, Analityk rynku IT I telekomunikacyjnego, PMR.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ