Wraca koniunktura w polskiej branży IT

0

Coraz mniej firm IT postrzega trudną sytuację makroekonomiczną jako główną barierę hamującą rozwój rodzimego rynku IT. Konsensus prognoz zebranych przez PMR od przedstawicieli największych firm IT w Polsce w drugim kwartale bieżącego roku jest zauważalnie bardziej optymistyczny w stosunku do prognoz uzyskanych w 2013 r.

W drugim kwartale 2014 roku już po raz jedenasty dział badawczy firmy PMR przeprowadził badanie opinii kadry menedżerskiej 300 największych firm działających w branży IT w Polsce. Rozwinięciem tego zagadnienia była próba oszacowania przyszłej kondycji rynku IT oraz oszacowanie perspektyw rozwoju na przestrzeni najbliższych dwóch lat, z uwzględnieniem kierunków oraz najbardziej przyszłościowych segmentów w tej branży. Dodatkowo, spróbowaliśmy zidentyfikować najistotniejsze czynniki sprzyjające poprawie sytuacji na polskim rynku IT i główne bariery hamujące rozwój.

Szanse i bariery rozwoju rynku IT
Po raz pierwszy od dwóch lat można zaobserwować zmianę w ocenie najważniejszych barier hamujących rozwój rynku IT w Polsce. W minionych edycjach czołowym argumentem była negatywna sytuacja gospodarcza, którą wskazywał blisko co drugi badany (47%). Obecnie argument ten spadł na czwarte miejsce rankingu, natomiast najbardziej dotkliwą barierą jest brak kapitału na inwestycje IT w polskich firmach (35%). W drugiej kolejności, podobnie jak przed rokiem, eksperci narzekali na brak świadomości osób decyzyjnych co do korzyści, jakie firma może odnieść decydując się na inwestycję w rozwiązania informatyczne (26%). Problem świadomości potencjalnych klientów co do potrzeb jakie zachodzą w ich firmach, był częściej zgłaszany, niż przed rokiem (wzrost 16 p.p.). Co piąta badana firma wymieniła trudności kadrowo-płacowe (19%). Istotnie wzrósł odsetek osób, które obawiają się dużej konkurencji w branży (12%). Oprócz czynników społeczno-ekonomicznych, utrzymujących się od dłuższego czasu w czołówce zestawienia, badani wymieniali także czynniki o szeroko rozumianej naturze prawno-administracyjnej. Dla co dziesiątego badanego trudność stanowi niezrozumiałe i często zmieniające się prawo (13%). Dla 8% badanych problemem jest niewystarczająca ilość inwestycji ze strony administracji państwowej, a 7% wskazało problem z wykorzystaniem środków unijnych.

W pytaniu o czynniki, które mogą stymulować rozwój branży IT w Polsce opinie były podobnie zróżnicowane jak rok wcześniej, przy czym obecnie nieco częściej w odpowiedziach dominowały czynniki związane z poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce (35%). Taki rozkład odpowiedzi świadczy o tym, że sytuacja makroekonomiczna to kluczowy czynnik determinujący rozwój badanej branży, pomimo tego, żeby nie był priorytetem na liście barier. W drugiej kolejności badani wskazywali na szanse związane z wykorzystaniem przez polskie firmy funduszy unijnych (34%). Co piąty badany pokłada nadzieje w rozwoju nowych technologii (19%). Blisko taki sam odsetek badanych ma nadzieję na wzrost świadomości właścicieli i najwyższej kadry firm, co do potrzeb w zakresie IT w ich firmach (17%) oraz wzrost skłonności do inwestowania w nowoczesne rozwiązania (16%). Co dziesiąty badany liczy na wzrost inwestycji na poziomie państwowym oraz wzrost konsumpcji IT wśród konsumentów (po 10%).
Co z korupcją?
Badanych poproszono o ocenę czy nagłośnione na początku 2014 r. praktyki korumpowania urzędników państwowych będą miały wpływ na polską branżę IT. Dwie trzecie badanych uznało, że doniesienia te będą miały istotny wpływ (61%). Pozostali nie przewidują żadnego wpływu (39%). W otwartych wypowiedziach respondentów jako kierunek wpływu wymieniano m. in. zwiększenie przejrzystości procedur, zaostrzenie przepisów i kontroli przetargów. Z drugiej strony część respondentów przyznała, że doniesienia mogą wpłynąć korzystnie na wizerunek marek konkurencyjnych, które nie zostały oskarżone o stosowanie nieuczciwych praktyk.

Respondentów zapytano również wprost, jak negatywny będzie wpływ wykrytych praktyk korupcyjnych na dynamikę przyszłych zamówień ze strony sektora publicznego. Co trzeci badany uważa, że wątek korupcyjny będzie miał negatywny wpływ branżę. Przy tak postawionym pytaniu, zaskakiwać może, że aż 69% respondentów nie spodziewa się jakiegokolwiek wpływu na dynamikę zamówień z sektora publicznego.

Dynamika rynku IT w latach 2013-2014
W tegorocznym badaniu 85% respondentów oceniło, że wartość polskiego rynku w 2013 r. wzrosła wobec wartości z 2012 r. średnio o 9,8%. Udział optymistycznych opinii zwiększył się o 19 p.p. w stosunku do danych z 2013 r. Dwukrotnie niższy odsetek badanych, niż przed rokiem, uznał, że wartość rynku nie uległa zmianie (11%), zaś jedynie 4% uznało, że wartość ta pomniejszyła się (spadek o 10 p.p.). Średnia dynamika badanego zjawiska wyniosła 7,4%, co dało wynik wyższy o 2,8 p.p. niż przed rokiem.

Prognozy respondentów co do rozwoju wartości polskiego rynku IT w roku 2014 są bardziej pozytywne, niż prognozy sprzed roku. Obecnie 89% przedstawicieli największych firm IT w Polsce jest przekonana, że wartość rynku IT w Polsce jeszcze się zwiększy. Jest to wyraźny zwrot w ocenie w stosunku do danych z roku 2013 (wzrost aż o 41 p.p.). Ogółem dynamika zjawiska według badanych wyniesie 7,1%. W poniższym zestawieniu pominięto statystyki opisowe dla osób prognozujących spadek wartości, ze względu na niską liczebność tej grupy.

Paweł Olszynka. Kierownik działu analiz rynku ICT w PMR.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ