Przed przewodnictwem Polski w Radzie UE

0

Trzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziły Japonię stały się jednym z bieżących tematów pierwszej w tym roku Rady UE ds. Środowiska. Ministrowie podejmowali także decyzje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kierunków polityki klimatycznej w kontekście globalnych negocjacji i GMO. W obradach w Brukseli wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Rady ds. środowiska odbywają się cztery razy do roku. Dodatkowo każdy kraj sprawujący przewodnictwo w unii organizuje nieformalne spotkania ministrów, poświęcone wybranemu przez nich tematowi. Polska planując działania podczas zbliżającego się przewodnictwa w unii, zamierza zorganizować nieformalną radę ds. środowiska już na początku lipca tego roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako potencjał
Podczas posiedzenia ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne co do kształtu zmian w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (projekt dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – WEEE). Umożliwi to przystąpienie do negocjacji z Parlamentem Europejskim (w II czytaniu), które przypadnie na II połowę 2011 r. podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Ministrowie porozumieli się co do kluczowych elementów zmienianej dyrektywy WEEE, mających na celu rozszerzenie zakresu jej stosowania na wszystkie rodzaje sprzętu oraz sformułowanie nowych, ambitnych celów zbierania (65% w perspektywie 8-10 lat, obecnie 4 kg/mieszkańca) i recyklingu zużytego sprzętu (80-85% odpadów zbieranych w perspektywie 3 lat).

Ochrona klimatu – globalnie i lokalnie
Rada przyjęła też konkluzje w zakresie działań podjętych po Konferencji Klimatycznej ONZ w Cancún, która odbyła się w grudniu 2010 r. Dla Europy, politycznego lidera globalnej polityki ochrony klimatu, nadal istotne jest określenie, jakiego realnego wyniku kolejnej Konferencji Klimatycznej ONZ (tym razem w Durbanie, RPA, grudzień 2011 r.) można się spodziewać.

Unia Europejska za najkorzystniejsze uznaje dążenie do jednego, prawnie wiążącego porozumienia, które zastąpi Protokół z Kioto i określi reżim ochrony klimatu po 2012 r. Komisja Europejska zaprezentowała też ministrom komunikat: Plan działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., który będzie poddany dyskusji w Radzie w następnych miesiącach.

Mniej rtęci
Ministrowie dokonali także przeglądu strategii unii w zakresie rtęci i rozmawiali na temat wprowadzenia nowych wymagań w zakresie standardów emisji rtęci oraz ograniczenia stosowania rtęci w wyrobach i produktach. Polska jest zdania, że nie wszędzie możliwe jest pełne wycofanie produktów, do których dodawana jest rtęć. Istnieje wiele urządzeń pomiarowych zawierających rtęć m.in. termometry, barometry, prostowniki, styczniki elektryczne stosowane w górnictwie, gdzie zamienniki bez rtęci nie gwarantują bezpieczeństwa i porównywalnej wiarygodności pomiarów.

– Rada środowiskowa jest dla Polski ważna, bo już w lipcu zastąpimy Węgrów w prowadzeniu prac Unii – powiedział minister Janusz Zaleski, komentując przebieg Rady i jej wyniki. – Przygotowujemy się do tej roli i to zadanie traktujemy jako nasz priorytet. W drugiej połowie roku będziemy chcieli pokazać Unii polski wkład w moderowanie najważniejszych kwestii w naszej wspólnej pracy. Największym sukcesem tego spotkania było osiągnięcie porozumienia politycznego w odniesieniu do propozycji zmian w dyrektywie dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nad którymi dyskusja na forum Rady trwała już od dwóch lat. Jest to sprawa szczególnie ważna dla Polski, jako że kolejny etap uzgadniania propozycji z Parlamentem Europejskim odbędzie się w czasie polskiej prezydencji. Poza tym to jedna z regulacji, które łącznie z innymi reformami krajowymi będą miały znaczenie w walce o czystą Polskę i wyeliminowanie śmieci z naszego krajobrazu. To także temat, który wiąże się z ważnym trendem w unijnej polityce ochrony środowiska, czyli efektywnym wykorzystywaniem zasobów. Cieszę się również, że postawiliśmy kolejny krok w kierunku uzgadniania stanowiska UE na przyszłą Konferencję klimatyczną ONZ, która odbędzie się w Durbanie.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ