Zbiórka elektrośmieci w 2008 r. według raportu GIOS

0

8 lipca 2009 r. kierownictwo resortu Ministerstwa Środowiska przyjęło opracowany w Departamencie Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ogłoszony w czerwcu 2009 r. „Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2008 roku”.

Zgodnie z raportem GIOS w 2008 r. osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 10%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw domowych wynosił 6,46%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 1,48 kg zużytego sprzętu (przyjmując liczbę ludności w 2008 r. 38 135 tys. osób – źródło GUS).

Masa zebranego zużytego sprzętu w 2008 roku jest dwukrotnie większa niż masa sprzętu zebranego w 2007 r. Wynika to przede wszystkim z większej liczby podmiotów zbierających zużyty sprzęt zarejestrowanych w 2008 r. (ponad 850) oraz poprawy sprawozdawczości.

Na wzrost masy zebranego zużytego sprzętu miały również wpływ prace nad nowelizacją ustawy o zużytym sprzęcie i projektem rozporządzenia ministra środowiska dotyczącym ustalenia minimalnych poziomów zbierania zużytego sprzętu. Aby osiągnąć minimalne poziomy zbierania założone na 2009 r., podmioty wprowadzające sprzęt oraz organizacje odzysku musiały zacząć rozwijać system zbierania już w 2008 r.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wpisanych było 9193 przedsiębiorców, w tym:

 • 3178 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu,
 • 7264 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
 • 123 przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania,
 • 82 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku,
 • 7 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wśród 3178 zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na koniec 2008 r. 2202 miało podpisaną umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która realizowała za przedsiębiorcę obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami, a 976 samodzielnie realizowało obowiązki wynikające z ustawy ZSEE. Najwięcej umów z wprowadzającymi sprzęt miała pod koniec 2008 r. Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling – 897.

Masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2008 r. jest większa niż wprowadzonego w 2007 r. Jak wynika z analizy danych, w 2008 r. na terytorium Polski wprowadzono łącznie 564 179 155,68 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Największą masę sprzętu (264 730 603,01 kg) wprowadzono w grupie wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego (46,92% łącznej masy) oraz w grupie sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego (73 736 099,45 kg, 13,07% łącznej masy). Istotny udział miał również sprzęt audiowizualny (71 570 962,32 kg, 12,68%).

Największą masę w 2008 r. wprowadzili przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ElektroEko – 268 543 969,39 kg, co daje 47,60% udziału w rynku pod kątem masy wprowadzonego sprzętu.

Z przedstawionych do GIOS informacji dotyczących gospodarki odpadami wynika, że zdolności przetwórcze zakładów przetwarzania wynoszą 553 342 Mg/rok. W województwie mazowieckim działalność w zakresie przetwarzania prowadzą 22 firmy (stan na 31.12.2008 r.).

Dane z raportu

 • 10% – osiągnięty w 2008 r. poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • 1,48 kg – masa zebranego w 2008 r. zużytego sprzętu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (przyjmując liczbę ludności w 2008 roku 38 135 tys. osób – źródło GUS)
 • 628 751,53 kg – całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu w 2008 r.
 • 22 137 509,20 kg – całkowita masa odpadów ze zużytego sprzętu poddanych w 2008 r. procesowi recyklingu
 • 9047,70 kg – całkowita masa zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia

Sektor ICT w zestawieniach raportu

 • 14 948 730,01 kg – tyle w 2008 r. zebrano sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego (26,49% masy zebranego zużytego sprzętu)
 • 170 179,82 kg – odpady ze zużytego sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego poddane procesowi odzysku innemu niż recykling (27,06% całkowitej masy)
 • 5650,50 kg – największą masę sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia stanowił sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (62,45% całkowitej masy zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia)
 • 20,27% – poziom zbierania osiągnięty w grupie sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego

Źródło: www.gios.gov.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ