Rozwój w H@rmonii z naturą

0

Rozmowa z Dariuszem Baranem, prezesem Atos Origin Polska


O green IT mówią dziś wszyscy. Na Zachodzie to temat najbardziej trendy od wielu lat. Jak sytuacja wygląda w Polsce?
– Zainteresowanie green IT w Polsce jest jeszcze nieduże i mimo znaczącego postępu w zakresie efektywnego wykorzystywania zasobów trwonienie energii postępuje na ogromną skalę. Ale w wielu branżach na Zachodzie rośnie świadomość biznesowych graczy w kwestii zalet green IT. W ten sposób firmy podwyższają wartość swojej marki, zwiększają szanse sprzedaży czy atrakcyjność miejsc pracy.

Klienci mają coraz większe oczekiwania odnośnie do spełniania zasad polityki zrównoważonego rozwoju. Rynek także oczekuje jak największej liczby produktów i usług, będących efektem zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, w którym żyjemy.

Firmy na całym świecie systematycznie upewniają się, że odpowiedzialność społeczna, etyczna i ekologiczna jest czynnikiem wzmacniającym ich konkurencyjność na globalnym rynku. Dzięki niej mogą także liczyć na oszczędności operacyjne w efekcie stosowania rozwiązań o mniejszym zużyciu surowców i energii oraz stosowania bardziej efektywnych procesów. Podejście green zapewnia również zwiększenie produktywności i innowacyjności, jako wynik optymalnego wykorzystania dostępnej technologii oraz zwiększonego zaangażowania pracowników (efekt poprawy ich morale na bazie wprowadzonych zmian).

Obserwowane obecnie akcje proekologiczne są inicjowane głównie przez producentów rozwiązań IT. Jak ocenia Pan świadomość klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu? Jak można ją zmienić?
– Świadomość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na Zachodzie i w Polsce jest inna. Nawet jednak w zamożniejszych krajach Europy wiele firm nie angażuje się wystarczająco w strategię zrównoważonego rozwoju, ale jedynie biernie odpowiada na zewnętrzne wymagania związane z ekologią, np. spełnianie regulacji prawnych.

Aby zmotywować partnerów biznesowych do większego zaangażowania w kwestie związane ze zrównoważonym środowiskiem, konieczne jest wprowadzenie zasad i wartości w życie. Zarządy i kadry kierownicze powinny włączyć je do działań operacyjnych i finansowych. Dobrą praktyką jest nie tylko wyznaczanie jasnych kierunków i celów odnośnie do przestrzegania polityki green, ale również monitorowanie, czy efekty działań są z nimi zgodne.

Obserwowanie panujących trendów i weryfikowanie skuteczności podjętych w ich ramach działań to klucz do rozwoju świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wpływu na środowisko. Co więcej, mierzenie, śledzenie i relacjonowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w znacznej mierze pomoże firmom upewnić się, które pomysły dają najlepsze efekty m.in. w kwestii oszczędności.

Czy istnieje metoda pomiaru efektów wprowadzania strategii zrównoważonego rozwoju?
– Mierzyć można poszczególne elementy wprowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju, np. dokonuje się pomiaru redukcji bezpośredniej i pośredniej emisji dwutlenku węgla, czy zmniejszenia poboru energii przez urządzenia. Na tej podstawie dokonywana jest analiza oraz monitoring wpływu działań firmy na środowisko naturalne.

Firma Atos Origin dysponuje zespołem specjalistów, którzy mogą wspierać proces optymalizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przygotowaliśmy zestaw narzędzi i technik, aby pomóc w efektywnym zarządzaniu tego typu inicjatywami. Pomagamy mierzyć efektywność wdrożonych inicjatyw, dopasować procesy i technologie oraz zapewnić właściwy dobór pracowników w celu osiągnięcia założonych celów.

W strategię firmy Atos Origin wpisany jest zrównoważony rozwój, a w 2009 r. jest on główną wytyczną działania. Na czym polega strategia green IT firmy Atos? Jak firma zamierza zmniejszyć swój „ślad ekologiczny”?
– Strategia Atos Origin w kontekście green IT polega na oferowaniu klientom rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązania są tak skonstruowane, by możliwe było rozpoznanie ekoodcisku (environmental footprint), czyli wpływu na środowisko. Pomagają w tym zarówno projekty doradcze i wdrażane technologie, np. redukujące ilość elektryczności wykorzystywanej przez data center i serwery, jak również śledzenie zmian związanych z wywieranym przez przedsiębiorstwa wpływem na środowisko naturalne, aktywne wspieranie podejmowanych w tym celu decyzji, a także oferowanie skomputeryzowanych rozwiązań i usług wirtualizacji.

W ramach korporacyjnej strategii Atos Origin podejmuje się identyfikacji i rozpowszechniania najlepszych praktyk etycznych na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zobowiązanie to ma swój zapis w publikacji programu H@rmonia, stworzonego na podstawie Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Model H@rmonia przewiduje plan działań, ustala cele operacyjne, określa program transformacji wewnętrznej i określa podstawowe wskaźniki (KPI). Program obejmuje wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, ale jako priorytet wyróżnia kwestie związane z ochroną środowiska.

Atos Origin wesprze igrzyska w Londynie w 2012 r. i zapowiada, że będą najbardziej „zielone” pod względem informatyzacji. Jaki będzie wkład firmy w igrzyska?
– Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 mają być najbardziej zaawansowane w historii pod względem koncepcji green IT i stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających dostęp do informacji. Budowana na potrzeby olimpiady infrastruktura techniczna wpisana jest w strategię zrównoważonego rozwoju firmy.


Atos Origin pracuje obecnie nad ewaluacją stosowania nowych technologii, takich jak wirtualizacja, aby podczas rozgrywek olimpiady Londyn 2012 zużyć jeszcze mniej energii i sprzętu niż w Pekinie. INFO 2012 – intranet Igrzysk Olimpijskich w Londynie – również przyczyni się do oszczędności. Poprzez dostarczanie grafiku rozgrywek i wyników bezpośrednio do komputerów dziennikarzy uda się zaoszczędzić na drukowaniu papieru, którego w Pekinie zużyto aż siedem milionów arkuszy.

Podczas olimpiady zostanie zwiększony dostęp do Systemu Informowania Komentatorów spoza wioski olimpijskiej, co umożliwi dziennikarzom dostęp do informacji z biur w swoich krajach, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów i śladu ekologicznego. W szczególności, firma zamierza:

  • używać bardziej energooszczędnych komputerów, niż w Pekinie
  • zmniejszyć liczbę serwerów
  • znacznie zredukować zużycie papieru
  • ograniczyć liczbę podróży służbowych

Mówił Pan, że firmy, które umieszczają rozwój środowiska w centrum swoich strategii i działań, inwestują nie tylko w środowisko, ale i przyszłość swoich przedsiębiorstw. Proszę o rozwinięcie tej tezy…
– Proaktywne strategie środowiskowe dostarczają organizacjom wymiernych korzyści. Wyniki firm wdrażających rozwiązania green IT są średnio o 2% wyższe od wyników innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży.

Zrównoważony rozwój wpisany w strategie firm nie tylko pozwala znacznie ograniczyć wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska, ale także umożliwia redukcję kosztów, generuje nowe strumienie przychodów i znacznie poprawia pozycję konkurencyjną. Wpływa też bardzo pozytywnie na pracowników, wzbudzając w nich entuzjazm i chęć działania. W efekcie łatwiej o nowe innowacyjne pomysły oraz większą efektywność operacyjną.

Według analityków kryzys powinien przyspieszyć rozwój rynku green IT. Wzrost kosztów energii elektrycznej oraz małe limity emisji dwutlenku węgla powinny być katalizatorem nabywania produktów, które zapewnią monitorowanie mediów. Jakie rozwiązania green IT klienci zaczną wdrażać w pierwszej kolejności?
– Uważam, że największe pole do popisu mają producenci sprzętu IT, aby oferować urządzenia o niskim poborze energii i emitujące jak najmniej ciepła. Szansę mają też producenci oprogramowania, poprzez proponowanie rozwiązań umożliwiających zmianę zachowań wpływających na ochronę środowiska, np. mniej drukowania – więcej informacji dostępnych elektronicznie.

Popularne powinno stać się również wdrażanie takich technologii, jak wirtualizacja dająca znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie ilości potrzebnego sprzętu.

Jakie widzi pan trendy w rozwoju ekologicznych rozwiązań IT?
– Obserwujemy obecnie coraz większe zainteresowanie ekologią. Idą za tym różnego rodzaju trendy, z których wiele pozostaje niestety pustymi hasłami. Dlatego cenne są te, które polegają na konkretnych, bezpośrednich inicjatywach i zobowiązaniach firm. Należy do nich m.in. wyznaczenie ścisłych celów dotyczących zredukowania zużycia paliwa w samochodach służbowych i ograniczenia stosowania drukarek i papieru w biurach, a także znaczące inwestycje w zakresie wideofonicznych systemów konferencyjnych w celu zmniejszenia konieczności podróżowania i związanych z tym negatywnych efektów dla środowiska.

Dobrym trendem jest także zakup odnawialnych nośników energii oraz konsolidacja i wirtualizacja centrów danych firm, na przykład rozmieszczenie serwerów w wyznaczonych „skupiskach”, co pozwala uniknąć potrzeby korzystania z układów klimatyzacji, których wpływ na środowisko jest bardzo szkodliwy.

Innym trendem, w który angażuje się Atos Origin, jest zachęcanie swoich pracowników do wspierania lokalnych społeczności poprzez wolontariat oraz partnerstwo z organizacjami humanitarnymi. Odzwierciedla to chęć stworzenia środowiska pracy przez odpowiedzialnych społecznie obywateli.

Ważnym czynnikiem (choć trudno go uznać za trend) zrównoważonego rozwoju jest dbałość o ludzi. W polityce green wdrażanej przez firmy bardzo ważne miejsce zajmują pracownicy – oni stanowią najważniejszą wartość firmy. Mając to na względzie, Atos Origin stawia sobie za cel stworzenie dobrego środowiska pracy i traktowanie ludzi z szacunkiem. Wartości w firmie przekładają się również na kontakty z partnerami, klientami, dostawcami i akcjonariuszami.

Rozmawiała Elżbieta Jaworska

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ