Pakiet energetyczno-klimatyczny

0

Do 2020 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą spełnić cele 3 x 20 uzgodnione na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 r., czyli zmniejszenie o 20% emisji CO2, zwiększenie o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. Jakie działania podejmują państwa członkowskie? Jak Polska przygotowuje się do spełnienia wymagań UE?

Na pytanie redakcji GreenITfocus odpowiada Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska

Przyjęcie postanowień ws. pakietu energetyczno-klimatycznego podczas Rady Unii Europejskiej, a następnie posiedzenia Parlamentu Europejskiego w grudniu 2008 r. nie zakończyło procesu legislacyjnego. Oczekuje się, że akty prawne wchodzące w skład pakietu zostaną formalnie przyjęte na najbliższym szczycie UE, a wejdą w życie w maju br.

Dyrektywy określają kwestie podstawowe, a szczegółowe zagadnienia o charakterze technicznym mają być rozstrzygnięte poprzez wytyczne lub zarządzenia przygotowane w procedurze komitologii. Oznacza to aktywną pracę w przygotowaniu tych dokumentów i dostarczeniu Komisji niezbędnych danych do wykonania niezbędnych ocen i szacunków.

Obecnie zespół międzyresortowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele MŚ, MG, MF oraz Urzędu KIE pracuje nad wszystkimi kwestiami wynikającymi z realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego, które są zdefiniowane jako zadania dla państw członkowskich UE, objętych systemem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Trwają prace nad określeniem tzw. „matrycy prac”, czyli dokumentu określającego zadania wynikające z regulacji przyjętych w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego. Dokument ten szczegółowo określa zadania, terminy wykonania i wskazuje resorty odpowiedzialne za ich realizację.

Obecnie jednym z najważniejszych zadań spoczywających na Polsce, jeśli chodzi o dyrektywę ETS, jest aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia rozporządzenia o aukcjach. Zadaniem naszych przedstawicieli będzie zapewnienie, by rozporządzenie określające sposób prowadzenia aukcji gwarantowało otwarty przejrzysty i niedyskryminujący dostęp do uprawnień zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom oraz ograniczało możliwość wystąpienia działań spekulacyjnych. Ważnym zdaniem będzie także podjęcie decyzji o skali i celach wydatkowania przychodów z aukcji.

W Ministerstwie Gospodarki przy współpracy z Ministerstwem Środowiska, Agencją Rynku Emisjami, Głównym Urzędem Statystycznym i Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji trwają prace nad zebraniem danych m.in. o emisjach, produkcji i zużyciu energii i paliw w najbardziej energochłonnych sektorach, które będą służyć Komisji do wytypowania przemysłów narażonych na zjawisko wycieku emisji.

Przedstawiciele Polski biorą też udział w pracach grupy roboczej, która odpowiada za opracowanie benchmarków, czyli uniwersalnego klucza wskaźników, na podstawie którego będą przydzielane uprawnienia do emisji. 13 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie tej grupy, a 20 marca planowane jest kolejne spotkanie. Pod koniec 2010 r. KE ma przedstawić projekty rozwiązań w sprawie benchmarków pod obrady Parlamentu Europejskiego.

Polska podejmuje również działania mające na celu włączenie na listę 12 projektów demonstracyjnych instalacji geologicznego wychwytywania i składowania CO2 dwóch projektów z naszego kraju.

Magdalena Sikorska, Rzecznik Prasowy Ministra Środowiska

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ