Analiza efektywności energetycznej data center

0

Według raportu Energy Logic opublikowanego 3 marca 2009 r. przez Emerson Network Power opracowanie branżowej miary wydajności centrum danych jest kolejnym ważnym krokiem w rozwiązywaniu problemów zużycia energii w sektorze IT.

Najnowsza publikacja stanowi kontynuację dyskusji rozpoczętej w 2008 r. w pierwszym wydaniu raportu Energy Logic na temat strategii optymalizacji zużycia energii bez pogorszenia dostępności i elastyczności. Pierwsza analiza Energy Logic nie dotyczyła jednak bezpośrednio efektywności centrum danych, ponieważ wartości tej nie dało się dokładnie zmierzyć bez jakiegoś punktu odniesienia.

W najnowszym raporcie Energy Logic „Szacowanie i nadawanie priorytetów działaniom na rzecz wydajności centrum danych” jako wskaźnik odniesienia wykorzystano wartość pomiaru wydajności centrum danych (podobnie jak liczba przejechanych kilometrów na litrze paliwa stanowi łatwą do zrozumienia, uzgodnioną miarę wydajności samochodów).

Aby zobrazować sposób działania wskaźnika, wprowadzono pojęcie CUPS (Compute Units per Second – Jednostek Obliczeniowych na Sekundę). CUPS jest względną miarą produktywności serwera opartą na przeciętnej wydajności serwera w 2002 r.

Wykorzystując dane z wielu źródeł branżowych, obliczono zmianę w CUPS pomiędzy rokiem 2002 i 2007, ustanawiając wspólną miarę wydajności serwera wymaganą do obliczenia sprawności. Dzięki kalkulatorowi online efektywności centrum danych (pod adresem www.efficientdatacenters.com) specjaliści mogą eksperymentować z CUPS odnoszącym się do ich własnego centrum danych.

Wskaźnik CUPS pokazuje ważny fakt: zużycie energii w centrach danych wzrosło w ostatnich latach, ale znacznie poprawiła się ich moc wyjściowa i efektywność. Gdyby moc wyjściowa centrum danych utrzymywała się na tym samym poziomie w latach 2002-07, osiągnięte wzrosty wydajności spowodowałyby obniżenie zużycia energii centrum danych w 2007 r. do poziomu 1/8 konsumpcji z roku 2002.

Analiza pomaga również w nadawaniu priorytetów decyzjom związanym z racjonalnym gospodarowaniem energią w centrach danych. W raporcie Energy Logic wykazano, że dzięki wykorzystaniu wskaźnika CUPS 10 priorytetowych rozwiązań zaproponowanych w pierwszym wydaniu raportu przyczynia się do zwiększenia wydajności centrum danych o 360%. Wskaźnik określa również trzy strategie o największym wpływie: szybszą wymianę technologii IT, wirtualizację i architekturę o dużym zagęszczeniu.

– Współczesne coraz bardziej wydajne technologie stosowane ze skutecznymi strategiami zarządzania mogą przyczyniać się do podnoszenia efektywności centrum danych – powiedział Michael Zatz, dyrektor Programu Budownictwa Komercyjnego Energy Star z amerykańskiego Urzędu Ochrony Środowiska. – Dzięki ciągłej dyskusji i dzieleniu się informacjami społeczność centrum danych poprzez ograniczanie zużycia energii może znacząco wzbogacać gospodarkę i społeczeństwo.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ